Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Veden laadun arviointi

Veden laadun arvioinnilla on suuri merkitys monissa kaivos- ja infrastruktuuritoiminnoissa. On tärkeää arvioida veden laatua juomaveden saannin turvauksen näkökulmasta aina veden laatutekijöiden ympäristönäkökulmiin asti.

Meillä on laaja-alainen kokemus veden laadun arvioinnista kaikissa aspekteissa kaivosteollisuuskontekstissa. Tämä kokemus ulottuu hankkeen kannattavuuden karkean arvioinnin ja kannattavuusselvitysten aikana tehdyistä laatuarvioinneista aina kaivoksen toiminnan päättyessä esiin nouseviin kysymyksiin saakka. Viimeksi mainitusta voidaan mainita happaman valuman poisto-ongelmat.

Palvelut

  • juomaveden laatu ja terveellisyys
  • vedenpuhdistus
  • veden laatua mittaavien näytteiden otto ja seuranta
  • ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusviivatutkimukset
  • happaman valuman karakterisointi
  • korroosion arviointi (sulfaatti- ja rautapitoisuutta vähentävät bakteerit jne.)
  • biogeokemialliset prosessit
  • veden laadun riskinarviointi
  • puhdistusvaihtoehdot ja veden käytön optimointi
  • kaivoksen toiminnan päättyminen ja veden laatu.

Toimintatapa

Veden laadulla on olennaisen tärkeä merkitys kaivosprojektin monissa eri aspekteissa. Näihin kuuluvat juomaveden saanti, prosessiveden laatu, ympäristön veden laatu, hapan valuma ja vedenpuhdistus.

Tarvittaessa voimme neuvoa tietyissä veden laatuun liittyvissä kysymyksissä tai keskittyä käsittelemään veden laatuasioita kokonaisvaltaisemmin monitieteellisten tutkimusten avulla. Lähestymistapamme on poikkeuksetta pragmaattinen, syvällinen ja painottuu veden laatukysymysten ratkaisujen tunnistamiseen.

Kokemus

Veden laadun arviointitaitomme perustuu laajaan ja monipuoliseen kokemukseen, jota on hankittu kaivos- ja infrastruktuurin eri sektoreilta. Olemme hankkineet monipuolista kokemusta mm. kaivosvedenjakelusta, ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnista ja kaivosalan geokemiasta.

Asiantuntijaryhmämme koostuu hydrogeologeista, hydrologeista, geokemisteistä, hydrogeokemisteistä sekä ympäristötiedemiehistä, joiden tukena on joukko prosessi-, tie- ja vesirakennusalan insinöörejä. Asiantuntemuksen lisäksi käytössämme on huipputason ohjelmistotyökaluja, joilla mallinnetaan veden laatua, epäpuhtauksien kulkeutumista ja happaman valuman ennustamista ja vaikutuksia.

SRK Sweden