Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Sijaintipaikan valinta ja lupien haku

Rikastushiekan laaja-mittaista varastointimahdollisuutta tutkittaessa on alussa selvitettävä sijaintipaikkaa ja luvan hakua koskevia asioita. Perustusedellytysten, maankäyttötapojen, seismisen riskin ja hydrologian yksityiskohtaisella arvioinnilla aikaansaadaan tuntuvia säästöjä kaivoksen pääoma-, toiminta- ja sulkemiskustannuksissa. Neuvottelu paikallisten viranomaisten kanssa jo varhaisessa vaiheessa voi myös ehkäistä tarpeettomia viivästyksiä luvanhakuvaiheessa.

Toimintatapa

Sijaintipaikan valinnassa hyödynnämme sekä suunnitteluosaamista että ympäristönäkökohtia ja määrittelemme varteenotettavimman sijainnin ottaen samalla huomioon tapaukseen sovellettavat rajoitukset. Tavallisesti valinta tehdään kehittämällä päätösmatriiseja seuraavien pohjalta:

  • topografia
  • käsittelymenetelmä ja volyymivaatimukset
  • maanomistajuus ja -käyttö
  • sijaintipaikan geologia
  • pinta- ja pohjavesikysymykset
  • kaivumassojen saatavuus
  • toiminnan päättymisen seuraamukset ja
  • pääoma/toimintakustannukset.

Kokemus

SRK:lla on projektikokemusta kaikkialta maailmasta sekä paikallisten lakien ja suositusten perusteellista tuntemusta, mikä mahdollistaa sijaintipaikkaan liittyvien vastuukysymysten käsittelyn jo suunnittelun alkuvaiheessa. Rikastushiekan varastointiin perehtyneet insinöörimme työskentelevät läheisessä yhteistyössä ympäristöasiantuntijoiden kanssa laatien yksityiskohtaisia riskinarviointeja käsitetutkimusvaiheessa, jotta vältyttäisiin hintavilta viivästyksiltä ja vähennettäisiin taloudellisia, ympäristönsuojelullisia ja sosiaalisia vastuita, joita saattaa syntyä alueiden rakentamisen aikana.

SRK Sweden