Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Rikastushiekan varastoinnin hallinta

Useimmiten rikastushiekan läjitysalue on suurin ympäristöriski kaivostoiminnassa. Rikastushiekat ja raakkukivet on kuljetettava ja turvallisesti läjitettävä tukeviin patoaltaisiin, jotka kestävät rikkoutumatta kaivoksen lopullisen sulkemisen jälkeen.

Rikastushiekan ja hylkykivien varastoinnin hallinnan parhaissa käytännöissä on ohjeita, jotka koskevat varastointialueiden suunnittelua, käyttöä, sulkemista ja kunnostusta. Niiden tavoitteena on varmistaa, että toiminta on tiukkojen teknisten ja ympäristönsuojelullisten kriteerien mukaista. SRK on laatinut hallintaperiaatteiden rungon ja tarkistusluettelot, joilla nämä toiminnot voidaan toteuttaa koko elinkaaren ajan.

Toimintatapa

Rikastushiekan ja hylkykivien varastoinnin hallinnassa noudatetaan tarkkoja ja vaativia toimenpiteitä alla olevan luettelon mukaisesti:

 • rikastushiekka-alueiden suunnittelu
 • sijaintipaikan valinta ja käsittelymenetelmä
 • sijainnin geotekninen tutkimus
 • ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja asianomistajien kuuleminen
 • lupien haku
 • rikastushiekan ja hylkykivien varastoinnin hallinnan toteutettavuussuunnitelma
 • detaljisuunnittelu
 • toimintamenettelyt
 • laadunvarmistus
 • seuranta
 • olemassa olevien alueiden tarkastus
 • riskinarviointi
 • aputöiden suunnittelu
 • toiminnan päättyminen ja alueiden kunnostus.

Kokemus

SRK:lla on yli 20 vuoden kokemus rikastushiekan ja raakkukivien varastoinnin suunnittelusta. Olemme vastanneet lukuisten kulta-, platina-, uraani-, kupari-, rauta-, öljyhiekka- ja hiilikaivostoimintojen varastoinnin hallinnan suunnittelusta ympäri maailmaa erilaisten ympäristö- ja ilmastorajoitusten vallitessa.

Palveluksessamme on joukko ammattitaitoisia asiantuntijainsinöörejä, teknologeja ja ympäristötiedemiehiä, joten voimme tarjota rikastushiekan ja raakkukivien käsittelyalueiden kattavia hallintapalveluja ja yhdistää detaljisuunnittelun ja ympäristönsuojelun parhaat käytännöt. Näin voimme toimittaa kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja hankkeisiin, joissa halutaan parantaa näiden alueiden varastoinnin hallintaa.

Mine tailings services image
Rikastushiekan laaja-mittaista varastointimahdollisuutta tutkittaessa on alussa selvitettävä sijaintipaikkaa ja luvan hakua koskevia asioita. Perustusedellytysten, maankäyttötapojen, seismisen riskin ja hydrologian yksityiskohtaisella arvioinnilla aikaansaadaan tuntuvia säästöjä kaivoksen pääoma-, toiminta- ja sulkemiskustannuksissa. Neuvottelu paikallisten viranomaisten kanssa jo varhaisessa vaiheessa voi myös ehkäistä tarpeettomia viivästyksiä luvanhakuvaiheessa. Toimintatapa Sijaintipaikan valinnassa hyödynnämme sekä suunnitteluosaamista että ympäristönäkökohtia...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Päähuomio rikastushiekan varastoinnin suunnittelussa ja hallinnassa on kiinnitettävä rikastushiekan ja patoaltaan materiaaliominaisuuksiin. Ennen varastoinnin suunnittelua on vietävä läpi perinpohjainen testausohjelma, joka sisältää kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien tutkimuksen. Meillä ei ole käytössä laboratoriota, mutta vakiomenettelyyn kuuluu arvostetulta kaupalliselta taholta tai tutkimuslaitokselta saatujen testaustulosten erittely, seuranta ja tulkinta. Kokemus Rikastushiekan, perustuksen ja...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Rikastushiekan ja hylkykivien varastointialueet on suunniteltava, rakennettava ja niitä on käytettävä huippuluokan standardien mukaisesti, ottaen huomioon mahdolliset toiminnan lopettamis- ja alueiden kunnostustarpeet. Koska varastoinnin hallinnan optimaaliset strategiat riippuvat sijaintipaikasta, varastoalueiden sijainnin, käsittelymenetelmän, vedenhallintamallin ja toiminnan päättymisen pitkän aikavälin tavoitteet on määriteltävä selvästi. Käytössämme on pätevistä ammattilaisista koottu ryhmä, jolla on...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Kaivosteollisuuden ympäristöpolitiikan tuloksellisuuden päämittarina käytetään sen kykyä vaikuttaa merkittävästi kestävän kehityksen edistymiseen. Jos toimintaa ei lopeteta ja töitä loppuunsaateta suunnitelmallisesti ja tehokkaasti, kaivoksen sijaintipaikka voi edelleen olla vaarallinen ja saastunut monta vuotta eteenpäin. SRK:lla on valmiudet suunnitella ja testata kaivoksen päättymiseen tähtääviä suunnittelukonsepteja hyvissä ajoin ennen kaivoksen sulkemista, jotta sulkemista...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Toimitamme sekä pitkän että lyhyen aikavälin seurantasuunnitelmia rikastushiekka-alueiden tarkkailuun. Seurantasuunnitelmia laaditaan sekä olemassa oleville alueille että uusien sijaintien suunnittelun aikana. Seurantasuunnittelun toimitukset kattavat: Pietsometrien asennus, jotta voidaan seurata pohjaveden keräytymistä varastointipaikan alla ja ympärillä. Veden laatuun liittyvien näytteiden otto pinta- ja pohjavedestä varastointialueesta katsottuna myötä- ja vastavirtaan, toimintojen päättymiseen liittyvien...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Suunnitteluprosessiin kuuluu sopivan sijaintipaikan luonnehdinta, jotta voidaan valita optimaalinen varastointimenetelmä rikastushiekan ja hylkykivien säilytystä varten kohteena olevassa toiminnossa. Valikoimaamme kuuluu yksilöllisiä suunnittelupalveluja ja geoteknisiä tutkimuksia hankkeen monimutkaisuuden ja riskien arviointia varten. Näin voimme toimittaa tarvittavat tiedot hankkeen detaljisuunnittelua ja päätöksentekoa varten. Lisäksi laadimme täydellisiä laadunvarmistus/laadunvalvonta-asiakirjoja rikastushiekan ja hylkykiviaineksen varastointialueiden rakentamista...

Aihepiirin muut palvelut

SRK Sweden