Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Rakenteellinen geologia

Useimmat malmiesiintymät ovat muodostuneet tektonisesti aktiivisilla alueilla, kuten muinaisissa syvänteissä ja vuoristovyöhykkeillä. Ei siis olekaan ihme, että geologiset rakenteet ovat vaikuttaneet suureen osaan mineraaliesiintymiä tai ovat säädelleet niitä jossain määrin.

Mineraalien etsinnän ja louhinnan perspektiivistä katsottuna ja mittakaavasta riippumatta rakenteiden potentiaalista vaikutusta hankkeisiin ei voida vähätellä, sillä rakenteet vaikuttavat useimpiin teknisiin seikkoihin, kuten pitoisuutta säätelevään mekanismiin, varantoarvioihin, kohdentamiseen, kallioperää koskevaan suunnitteluun ja hydrogeologiaan.

Toimintatapa

Rakenteellisista seikoista riippumatta SRK:n lähtökohtainen toimintatapa on horjumaton: ongelman ymmärtäminen, taloudellisten seuraamusten ymmärtäminen ja keskittyminen peruskysymyksiin.

Kohteen luonteesta riippuen tutkimus voi sisältää seuraavaa: keskeisten tietojen ja raporttien lyhyt tarkistus, avainkysymysten määrittely, fokusoitu tiedon kerääminen (paljastuma ja porausnäyte), kolmiulotteinen geometrinen ja kinemaattinen analyysi käyttämällä viimeisintä tekniikkaa edustavia ohjelmistoja ja löydösten integrointi. Tulokseksi saadaan selkeä rakennemalli.

Kokemus

SRK:n rakennegeologeilla on monipuolinen kokemus toisilleen vastakohtaisista teknisistä ratkaisuista, joihin rakennegeologia väistämättä törmää malminetsinnän ja tuotannon eri vaiheissa.

Kokeneet ja geologisiin prosesseihin perehtyneet rakenneasiantuntijamme ovat auttaneet malmiesiintymän säätelymekanismien tunnistamisessa kaivosten läheisyyteen ja tietylle alueelle kohdennetuissa etsinnöissä. Murtumien määrittelyä ja analysointia käytetään kaivoksen stabiliteetti- ja veden sisäänvirtausongelmien vähentämiseen maanalaisessa ympäristössä. Kolmiulotteiset mallit rakenteellisesti monimutkaisista esiintymistä auttavat varannon wireframing-mallinnuksessa. Mittavien avolouhosoperaatioiden geoteknisissä tutkimuksissa suoritamme lisäksi rakennegeometrisiä määrityksiä.

Palvelut

  • Mineralisaation rakenteen säätelymekanismien määritykset, joita hyödynnetään tutkimuksen kohteena olevan kaivosalueen ja sen lähiympäristön malminetsintäohjelmissa.
  • 3D geometrinen mallinnus monimutkaisista malmioista mineraaliarviota varten.
  • Geologisten, geokemiallisten ja geofyysisten tietojen integrointi ja tulkinta.
  • Murtopintarakenteiden karakterisointi geoteknisiä ja hydrogeologisia tutkimuksia varten.
  • Asiakkaan henkilöstön rakennegeologinen koulutus, joka on räätälöity asiakkaan hankkeen sijainnin mukaiseksi.
  • Käytännön ohjeet tarvittavien rakenteellisten tietojen hankkimiseksi.
SRK Sweden