Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Prosessimetalleja koskevan kirjanpidon tarkastukset

Metalleja koskevan kirjanpidon tarkastuksia vaaditaan useista syistä. Ne voivat esimerkiksi olla välttämätön osa laitoksen metallurgisen suorituskyvyn arviointia ja parantamista tai toimia tarkistusvälineenä turvallisuuskysymyksissä eri puolilla laitosta, tai ne voivat olla osa koko kaivoksen metallurgista laskentatointa. Tehtävien suorittamista varten on välttämätöntä tarkastaa operatiivista toimintaa koskevat historialliset tiedot, varsinainen fyysinen laitos ja laitteet sekä laitoksen inventaaritiedot.

Edustajamme tulevat aina paikan päälle laitokseen/toimipaikkaan, jotta he voivat:

 • kerätä ajantasaista ja historiallista tietoa toiminnasta, kuten syöte-, tuote- ja jätevirtatietoja
 • tarkistaa ja arvioida erilaisia mittausmenetelmiä, joita käytetään laitoksen normaalissa laskentaprosessissa (esim. kuljetinhihnan painonmittauslaitteen tarkkuutta, lietemassavirtauksen instrumentointia, näytteenottomenetelmiä, analyyttisiä menetelmiä ja niiden luotettavuutta jne.)
 • tarkastaa inventaariotiedot sekä yksittäisten laitteiden että koko toiminnan osalta, jotta voidaan tunnistaa piirissä ilmenevät erilliset metalli-inventaario-ongelmat ja tarpeen vaatiessa tehdä aloite inventaariosta, joka käsittää koko piirin (mm. varastot, liuotuksessa ja adsorptio-/desorptio-piirissä oleva ”lock up” -kulta, valmiiden tuotteiden varastot jne.)
 • kommentoida mahdollisista turvallisuusongelmista, jotka voivat vaikuttaa metallilaskentaan
 • tarkistaa metallikirjanpidossa käytetyt menetelmät.

Esitämme metallilaskennan tarkastuksen tulokset raportissa, jossa huomioidaan kaikki käytännöissä ja käytetyissä menetelmissä havaitut puutteet ja niitä koskevat parannussuositukset.

Kokemus

SRK:lla on käytettävissään työryhmä, joka on perehtynyt metallurgisissa laitoksissa eri puolilla maailmaa käytössä oleviin laskentamenetelmiin ja jolla laaja kokemus erilaisista operaatioista ja prosesseista.

Palvelut

 • Palveluksessamme olevien metallurgiainsinöörien asiantuntijapalvelut.
 • Käynnit paikan päällä ja ajantasaisten ja historiallisten tietojen keruu.
 • Laitoksen metallurgisen inventoinnin tarkistukset.
 • Metallilaskentaan olennaisesti liittyvien operatiivisten käytäntöjen tarkistus.
 • Yksityiskohtainen raportointi, jossa identifioidaan huomiota vaativat ongelmat ja potentiaaliset parannukset koskien koko metallilaskentakäytäntöä ja menettelytapoja.
 • Voimme myös järjestää toimintaa koskevan kansainvälisen syanidikoodiauditoinnin käyttämällä akkreditoitua henkilökuntaa.
SRK Sweden