Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Prosessilaitoksen suunnittelu ja tekniset palvelut

Toimintatapa

Hyvä prosessisuunnittelu perustuu eri puolilta malmiesiintymää otettujen edustavien näytteiden monipuoliseen testaukseen ja tulosten luotettavan tulkintaan. Palveluksessamme olevat metallurgit ja prosessi-insinöörit ovat kokeneita sekä testauksen määrittelyssä että tulkinnassa ja selkeiden rikastuskaavioiden laatimisessa. Kaaviot laaditaan joustaviksi siten, että niitä voidaan käyttää niiden erilaisten malmien käsittelyyn, joita todennäköisesti tullaan syöttämään metallurgiseen prosessilaitokseen. Osana tätä työtä laadimme yksityiskohtaisen laitteistoluettelon, josta ilmenee selvästi kussakin prosessissa tarvittava laite.

Kun testaus on suoritettu ja rikastuskaavio vahvistettu, prosessi-insinöörimme valmistelevat kattavan mallipohjan, jossa määritellään parametrit metallurgisen prosessilaitoksen mallin suunnittelua varten. Mallipohja sisältää kaikki prosessointia koskevat ja metallurgiset malliparametrit sekä yksittäisten laitteiden ja laitoksen eri alueiden käynnissäoloajat ja toiminta-alueet sekä realistiset mitoitusmarginaalit. Kaikki reagenssi- ja kulutushyödyketarpeet määritellään selvästi ja huomioidaan käyttökustannusten arvioinnissa.

Näitä parametreja käyttämällä valmistelemme laitokselle massa- ja metallurgisen tasapainon, jossa todetaan tonnimäärien ja materiaalivirtojen nopeuksien vaihteluvälit eri puolilla piiriä. Tietojen perusteella mitoitetaan laitoksen tarvitsemat yksittäiset laitteet ja määritellään niiden tekniset vaatimukset. Sen jälkeen hankimme yleisesti tunnetuilta laitetoimittajilta detaljitiedot laitteista ja niiden käyttökustannuksista ja pyydämme budjetin mukaiset tarjoukset.

Kun laitetiedot ovat käytettävissä, laadimme luettelon sähkökuormituksista valittujen laitteiden ja kunkin laitteen tehtävien ja käynnissäoloaikojen perusteella. Seuraavaksi laskemme laitoksen sähköntarpeen ja arvioimme prosessointiin käyttävän sähkön kustannukset.

Rikastuskaavioiden perusteella kehitetään edelleen putkisto- ja instrumentointikaaviot (piping and instrumentation diagrams – P&IDs) käyttämällä massatasetta putkiston ja venttiilien koon määrittämiseen.

Laadimme asiakkaan vaatimusten, paikallisten olosuhteiden ja alan normien mukaisesti laitoksen toiminnallisen kuvauksen ja instrumentointiprosessin tekniset erittelyt.

Asiakkaan halutessa voimme auttaa myös laitoksen muussa teknisessä suunnittelussa, johon voi kuulua mm. laitoksen layout, teräsrakenteita koskevat vaatimukset, tie- ja vesirakennus- ja betonityöt, sähkötyöt, instrumentointi ja valvontajärjestelmät. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tunnettujen teknisten suunnitteluyhtiöiden kanssa, joiden asiantuntemusta käytämme tarvittaessa, kun laadimme tarkoituksenmukaista tasoa vastaavia teknisiä detaljisuunnitelmia.

Pääomakulut voidaan laskea eri tarkkuustasoille – mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän vaaditaan teknistä suunnittelua.

Kokemus

 • Lyijy- ja sinkkirikastamo – Irlanti. Täydellinen prosessimalli osana avaimet käteen ‑kaivossuunnitelmaa.
 • Metallurginen tutkimus rikastamolle, joka tuottaa painovoimamenetelmällä rikastettua kultaa, kuparisulfidin vaahdotusrikastetta ja runsaasti rautaa sisältävää magneettimenetelmällä tuotettua rikastetta. Palveluihin kuului erilaisten malmien massa- ja metallurgisten balanssien määrittely, rikastuskaavioiden laatiminen, laitteiston valinta ja mitoitukset sekä arviot pääoma- ja käyttökustannuksista.
 • Prosessimallipaketti jätevedenkäsittelylaitosta varten osana kemianteollisuuden kompleksia Taiwanissa. Palveluihin kuului massa- ja metallurgisten balanssien määrittely, rikastuskaavioiden laatiminen, laitteiston teknisten tietojen sekä putkiston ja instrumentoinnin määrittely, instrumentointiprosessin teknisten erittelyjen laatiminen ja laitoksen alustavat layout-suunnitelmat.
 • Prosessimalli suurelle rakenteilla olevalle kultarikastamolle Australiassa. Laitokseen kuului esimurskaus, semiautogeenimylly- (SAG) ja kuulajauhatus, kullan painovoimarikastus ja intensiivinen syanidointi, sulfidien karkea- ja tavanomainen vaahdotus, kaksivaiheinen rikasteen uudelleenjauhatus, CIL- ja hiilidesorptio, kullan elektrolyyttinen rikastus ja sulatus ja syanidin poisto rikastehiekasta vetyperoksidia käyttäen.

Palvelut

 • Palveluksessamme olevien täysin riippumattomien insinöörien ja metallurgien asiantuntijapalvelut.
 • Laitoksen mallin realististen parametrien määrittely testaustulosten luotettavaan tulkintaan perustuen.
 • Erilaisille syöttöparametreille ja käyttöolosuhteille soveltuvien joustavien rikastuskaavioiden kehittäminen.
 • Laitteiston valinta ja mitoitus.
 • Laitosta koskevan detalji-informaation kehittely.
 • Laitoksen käyttökustannusten arviointi.
 • Laitoksen pääomakustannusten arviointi.
 • Yhteydenotot ja asiakassuhteen vakiinnuttaminen laitetoimittajien kanssa.
 • Kokemuksen hyödyntäminen työskentelyssä teknisten urakoitsijoiden kanssa.
SRK Sweden