Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Pörssin sääntelyasiakirjat ja julkistaminen

Nykypäivän osakekaupoissa on joustavasti hallittava eri lainkäyttöalueille tunnusomaisen monivaiheisen raportoinnin vaatimukset sellaisten yhtiöiden osalta, joilla on kansainvälisiä raaka-ainetoimintoja. Tämä tosiseikka ja eri luokitusvaiheessa olevat mineraalivarat vaativat yhtenäistä menettelyä, jossa yhdistyy pörssinoteerauksien ja eri raportointialueiden teknisten julkistamisvaatimusten perusteellinen ymmärrys. Tekniset raporttimme on yksilöllisesti sovitettu yhteen volyymin kanssa, ottaen samalla huomioon kaupan rahoittajien ja neuvonantajien erityisnäkökohdat. SRK laatii seuraavia teknisiä raportteja:

  • Mineraalialan asiantuntijaraportit: eurooppalaisissa osakeantiesitteissä julkaistavat CESR-suositukset.
  • Pätevien henkilöiden raportit: Lontoon pörssin vaihtoehtoiset investointimarkkinat (AIM), Johannesburgin pörssin listautumisvaatimusten kohta 12 sekä ALTx.
  • 43-101F1 -standardin mukaiset tekniset raportit: mineraalihankkeita koskevat National Instrument 43-101 -julkistamisstandardit, joita sääntelee Kanadan arvopaperimarkkinoiden toimielin (CSA).
  • Riippumattomien asiantuntijoiden raportit: julkaistaan riippumattoman expertin raportin tukiaineistona (Australian osakeyhtiölain pykälä 640).
  • Täydentävät tietolomakkeet: Yhdysvaltain arvopaperipörssi (SEC).

Teknisten raporttiemme kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tiedot ovat mineraalivarantoihin ja malmivaroihin liittyvien kansainvälisesti hyväksyttyjen raportointikoodien ja määräysten mukaisia. Tarvittaessa SRK liittää mukaan mineraalivara-arviointeja, jotka ovat seuraavien arvonmäärityssääntöjen mukaisia: CIMVAL (2003), SAMVAL (2008) ja VALMIN (2005).

Jos luokitustoimet eivät vaadi täydellistä teknistä raportointia, SRK:lla on näihin tarkoituksiin tarjolla kansainvälisten IRRC-raportointikoodien mukaisia asiakaskohtaisia mielipidekirjelmiä. Niissä käsitellään vain mineraalivarannoista ja malmivaroista annettuja lausuntoja ja annetaan vain se minimimäärä kvantitatiivista ja kvalitativista teknistä tietoa, jolla ne saadaan toimivaltaisuutta, läpinäkyvyyttä ja olennaisuutta korostavien velvoitteiden mukaisiksi.

Toimintatapa

Näissä toimeksiannoissa neuvottelemme rahoittajayrityksen ja (rahoitusasioiden, lakiasiain ja laskentatoimen) neuvonantajien kanssa, jotta saisimme täydellisen käsityksen avainkomponenteista. Näitä ovat mineraalivaraperusta, voimaantulopäivät, rakenne ja luokka, tuottojen käyttö, aikataulutus ja lainkäyttöalue/et, mukaan luettuna tärkein sääntelyviranomainen. Tämä alkuvaiheen arviointityö yhdessä kollektiivisen, laaja-alaisen teknisen asiantuntemuksen, nimettömänä tapahtuvan sääntelyviranomaisten konsultoinnin sekä neuvonantajien tulevan konsultoinnin (ympäristövastuut, käyttöpääoma ja arvonalentumistestaukset) kanssa takaa asiakirjojen olevan riittävästi tasapainossa teknisten vaatimusten mukaisuuden, olennaisuuden ja läpinäkyvyyden sekä sääntelyrajoitusten periaatteiden kanssa (esimerkkeinä haitallinen julkistaminen, patentoitu tekniikka, kaupallisesti arkaluonteiset sopimukset).

SRK:n duel diligence -selvitysprosessi antaa mahdollisuuden strukturoituun arviointiin ja vahvistukseen. Tämä voi sisältää vierailuja esiintymän sijaintipaikalle, jotta voidaan vahvistaa teknisten tietojen oikeellisuus ja luoda perusta, josta SRK voi kehittää oman riippumattoman, selkeän ja yksiselitteisen teknisen mielipiteensä. Riippumatta siitä, onko teknisen raportointimme kohteena luonnonvara vai toimiala, ne mahdollistavat tehokkaan korrelaation pääosakeantiesitteen / tarjousesitteen (sijoitusmuistion) komponenttien välillä ja rajoittavat tarvetta hankkia kohtuuttoman monia luottohenkilöiden lausuntoja. Niiden julkaisemista tukevat myös "lausunnot, joissa todetaan, ettei oleellista muutosta ole tapahtunut" sekä suostumuskirjelmät, jotka rakenteeltaan vastaavat asianomaisen sääntelyviranomaisen vaatimuksia.

Kokemus

Yhtiömme tunnetaan riippumattomana konsulttiyhtiönä, joilla on kokemusta alan toimeksiannoista. Esimerkkinä voidaan mainita seuraavat:

  • Laaja valikoima teknisiä raportteja, jotka on tarkoitettu osakeantiesitteiden, sijoitusmuistioiden, tarjousesitteiden ja erillislainaemissioesitteiden (private placement -muistioiden) tukiaineistoksi ja jotka kattavat täyden valikoiman raaka-aineita. Näiden yhteisarvo ylittää tänä päivänä 50 miljardia US-dollaria.
  • Vakiintunut asiakassuhde neuvonantajien kanssa (mukaan luettuna rahoitusmeklarit, rahoitusalan neuvonantajat, lakiasiantoimistot ja raportoivat tilintarkastajat) suurimmassa osassa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita.
  • Yksilöllinen toimintatapa, jossa on mahdollista antaa oma kirjallinen panos tarjonnan listautumisanteihin (Initial Public Offering eli IPO), ulkomaisen arvopaperin globaaliin hallintaan oikeuttaviin todistuksiin (Global Depository Receipt eli GDR), USA:ssa käytettäviin ulkomaisen arvopaperin hallintaan oikeuttaviin todistuksiin (American Depository Receipt eli ADR), 20-F -lomakkeisiin, vuosikertomuksiin, kvalifioiduille institutionaalisille ostajille ja akkreditoiduille sijoittajille.
  • Yhteys eri sääntelyviranomaisten teknisten edustajien kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita kirjallinen panoksemme sääntelytoiminnan päälistautumisvaatimuksia luotaessa / päivitettäessä kaikilla tärkeimmillä lainkäyttöalueilla sekä nimityksemme teknisiksi lukijoiksi sääntelytoiminnan paneeleihin.

Koska SRK-konsernin tekniset konsultit toimivat 38 toimistossa kuudessa eri maanosassa, voimme nopeasti identifioida ja käsitellä varantoja ja toimia siten toimeksiantoihin normaalisti liittyvien korkeiden vaatimusten mukaisesti.

SRK Sweden