Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Pitoisuuden säätelymekanismi ja suunnitelmien yhteensovittaminen

Pitoisuusjakauman ymmärtäminen ja valikoivan louhinnan optimointi pitoisuuden säätelymekanismista saatujen tietojen avulla on oleellista kaivossuunnitelman valmistelussa. SRK:n asiantuntijat soveltavat, tarkkailevat ja analysoivat pitoisuuden säätelymekanismista kerättyjä tietoja ja toimivat niiden perusteella. Pitoisuusmääritysten tulokset sovitetaan yhteen suunniteltua tuotantoa ja varsinaista tuotantolaitosta koskevien tietojen kanssa. Poikkeamien minimointi suunnitellun ja todellisen tuotannon välillä parantaa liiketoiminnan tulosta.

Toimintatapa

Pitoisuuden säätelymekanismin analysoinnissa ja kustannusten ja saatavan hyödyn optimoinnissa punnitsemme seuraavia tekijöitä: pitoisuusjakaumaa säätelevät yksityiskohtaiset geologiset mekanismit, näytteidenottopaikkatiheyden optimaalisuus, näytteiden keräystapa, esikäsittely ja analysointi sekä laadunvalvonta.

Yhteensovittamistutkimuksissa otamme huomioon: varantomallit lyhyen ja pitkän aikavälin kaivossuunnittelua varten, louhinnan selektiivisyys, laimentavat tekijät, kirjatut tiedot tappioista, malmin allokoinnista, varastoista, laitoksen syötteistä ja tuotannon tuloksista.

Kokemus

Palveluksessamme on useita geologeja, jotka ovat hankkineet merkittävän operatiivisen kokemuksen toimiessaan kaivosgeologeina erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Toimenkuvaan on kuulunut pitoisuuden säätelymekanismien määritys, selektiivisen malminlouhinnan optimointi sekä näihin liittyvien monien osatekijöiden yhteensovittaminen ja normaali rutiiniraportointi.

Geologiseen mallintamisen, näytteidenkeruuteorian ja niiden käytännön sovellusten lisäksi geologeillamme on vankka asiantuntemus kaivostoiminnan koko spektristä.

SRK:lla on monilukuinen erikoisosaajien työryhmä, jonka alana on pitkälle kehitettyjen kaivosohjelmistojen käyttö. Näihin kuuluvat mm. Datamine, GEMS, Vulcan ja Surpac, Leapfrog ja Minex. Lisäksi insinöörimme ovat perehtyneet arviointimenetelmiin, joilla määritellään erityylisten esiintymien ja erilaisten hyödykkeiden pitoisuuksien säätelymekanismeja.

Palvelut

  • Paikan päällä tapahtuva järjestelmien, käytäntöjen ja prosessien suunnittelu, sovellukset ja tarkistukset.
  • Malmityyppien differentiointi louhintaa ja prosessointia varten.
  • Varantomallien, pitoisuuden säätelymekanismimallien ja tuotantolaitoksen syötettä koskevien kirjattujen tietojen yhteensovittamistutkimukset.
  • Varastoinnin ja sekoitusstrategioiden optimointi.
  • Ongelmien identifiointi ja ratkaisujen löytäminen.
  • Paikan päällä tapahtuva koulutus koskien tiedon keruuta, analysointia ja raportointia säännöllisiä tuotantokatsauksia varten.
SRK Sweden