Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Näytteiden keruu ja analysointi

Luotettavien näytteiden saanti mahdollisesta mineraaliesiintymästä on oleellisen tärkeä edellytys tarkan varantoinventaarin laatimista varten. Näytteiden keruun strategia on sen vuoksi suunniteltava huolellisesti, jotta prosessin jokaisessa vaiheessa voidaan minimoida yksipuolisten, epätyypillisten tai kontaminoituneiden näytteiden mukaantulo.

Toimintatapa

Arvioimme asiakkaalla jo käytössä olevat näytteenkeräysohjelmat ja teemme päätöksen, vastaako asiakkaan strategia asetettuja tavoitteita. Arvioinnissa ovat avaintekijöinä mm. onko otettavien näytteiden volyymi oikea, voidaanko käytäntöä muuttaa siinä määrin, että vaikutus olisi merkittävä ja kustannustehokas, tarjoaako porausreikien tai otettujen näytteiden layout tasoltaan sellaista vakuuttavuutta, jota haetaan varantojen jatkoarvioita varten.

Erikoisosaaminen

Asiantuntijamme suunnittelevat, hallinnoivat ja tarkastavat näytteenotto- ja esikäsittelyprosesseja asiakkaiden puolesta sekä malminetsintä- että kaivosteollisuussektoreilla. Olemme kehittäneet tätä erikoisosaamista 25 vuoden ajan, kun olemme valvoneet ja auditoineet porausohjelmia, jotka liittyvät malminetsintähankkeisiin, kaivosten kannattavuustutkimuksiin ja toiminnassa olevien kaivosten suorituskyvyn tarkkailuun. Lisäksi suunnittelemme näytteidenotto-ohjelmia ympäristöä koskevia geokemiallisia perusviivatutkimuksia ja kontaminoituneiden kaivospaikkojen arviointia varten.

Teknisellä henkilöstöllämme on tarvittava tilastotieteellinen/geotilastollinen asiantuntemus ja tietokoneohjelmistot, joilla näytteenottokampanjoista saadut pitoisuusmääritystiedot tutkitaan perusteellisesti, minkä jälkeen voidaan tehdä johtopäätökset suosituksia varten.

Palvelut

Suunnittelemme näytteidenkeräämis- ja esikäsittelyprotokollat siten, että ne tuottavat mahdollisimman laadukasta tietoa, kun otetaan huomioon tavoitemineralisaatio ja maaperäolosuhteet. Protokollissa kohdistetaan huomio mm. seuraaviin:

  • Näytteen optimipituus, -volyymi tai -paino ja yhdistävä strategia suhteessa mineralisaation fyysisiin ominaisuuksiin.
  • Näytteiden käsittelyn ja keräysmenetelmän optimointi, jotta minimoidaan kontaminaatio, vältetään soijan menettäminen iskukairauksen yhteydessä ja tuotetaan edustavia, objektiivisia näytteitä.
  • Paikan päällä tapahtuvan valvonnan ja tarkistusten järjestely poraus- ja näytteidenkeruuohjelmille.
  • Näytteiden talteenoton seuranta.
  • Näytteiden homogenisointi- ja halkaisumenetelmien suunnittelu.
  • Rinnakkaisotannat jokaisessa muokkaus- ja jakoprosessin vaiheessa virheiden suuruusluokan määrittelemiseksi.
  • Laaduntarkkailumenetelmät, joilla valvotaan näytteiden esikäsittelyä ja analysointia joko kaivoksen omassa tai liiketoimintaperiaatteella toimivassa laboratoriossa.
  • Toisinto-otannat ja -analyysit näytteiden pitoisuuksien tarkkuuden määrittämiseksi.
  • Pitoisuutta mittaavilta laboratorioilta saatujen tulosten vertailu ja tarkkuuden määritys.
  • Eri näytteenkeräyskampanjoiden tuottamien pitoisuusmittaustietokantojen yhteensovittaminen
SRK Sweden