Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Maanalaisen kaivoksen suunnittelu

Toimintatapa

SRK:n suosituksena on maanalaisen kaivoksen mallin suunnittelu vaiheittain. Ensin laaditaan karkea arvio hankkeen kannattavuudesta siten, että määritellään hankkeen pääparametrit ja arvioidaan mahdollisten taloudellisten aspektien suuruusluokkia. Esikannattavuusselvitys (prefeasibility study) tuo esille edullisimmat louhintamenetelmät ja kaivossuunnitelman ottaen huomioon varteenotettavat vaihtoehdot +30 %:n tarkkuudella. Lopullisen kannattavuusselvityksen (feasibility study) tuloksena saadaan tekninen kehitys- ja toimintamalli, joka antaa selkeän käsityksen hankkeen tuotannosta ja taloudellisista aspekteista +15 %:n tarkkuudella. Käytämme tavallisesti integroitua Mine 2-4D aikataulutusohjelmistoa, mutta olemme tottuneita käyttämään muitakin kaivossuunnitteluun tarkoitettuja pääohjelmistopaketteja.

SRK:n mielestä toimeksiantojen hoidossa on tärkeää hyödyntää monien eri alojen osaajien välistä yhteistyöverkostoa, koska rakennegeologisten tekijöiden ja geotekniikan vaikutukset ovat tavallisesti ratkaisevassa asemassa kaivoksen mallin suunnittelussa, kun taas louhintamenetelmällä ja geologisella valvonnalla on merkitystä jatkoprosessissa.

Suunnittelutyön tekee talon sisäinen konsulttiryhmä, jota johtaa kokenut ja ammattitaitoinen insinööri. Palveluksessamme olevilla suunnittelijoilla on kaikilla kaivosalan insinööritutkinto ja ainakin viisi vuotta kokemusta maanalaisista kaivostoiminnoista. Tarvittaessa pyydämme neuvoja alaan perehtyneiltä alikonsulteilta erikoisosaamista vaativissa kysymyksissä, kuten jäähdytys, lämmitys ja louhostäyttö. Laadun ylläpidosta huolehtii projektijohtaja säännöllisillä talon sisäisillä katselmuksilla.

Palvelut

SRK:n palveluvalikoima käsittää seuraavat:

Reservien arviointi. Meille ovat tuttuja kaikki kansainväliset raportointikoodit, kuten JORC, CIM ja venäläiset koodit. Räätälöimme arviointiprosessin vastaamaan asiakkaan ja kyseisen lainkäyttöalueen vaatimuksia.

Tuotantokapasiteetin analysointi. Annamme yksityiskohtaisia teknisiä lausuntoja malmion mahdollisesta tuottavuudesta ja vertailemme eri vaihtoehtoja tutkimuksissa, joissa tarkastellaan eri aloitusmahdollisuuksia ja luokitusskenaarioita.

Louhintamenetelmä. Kokeneet teollisuusasiantuntijamme tutkivat malmion geometriaan, geotekniikkaan, talousaspekteihin, valintoihin, kaivostäyttöön, turvallisuuteen, osaamiseen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä, jotta he osaisivat suositella parasta mahdollista louhintamenetelmää malmiolle.

Kaivoksen malli. Kokenut kaivossuunnitteluryhmämme suunnittelee kaivosarkkitehtuurin eri aspekteja, kuten louhosten layout-piirustuksia, sisäänkäyntiä, nostovaihtoehtoja, kuljetusmenetelmiä, louhostasoja, vinotunneleita, kalliojännityksiä, louhosten ja perien tukemista, infrastruktuuria, maan käsittelyä, porauksia ja räjäytyksiä, louhintasyklejä, työvuoroja, hyötysuhteita, hyötykäyttöä sekä laitteistovaatimuksia.

Kuljetusmenetelmät. Malmin ja sivukiven siirto on ratkaisevan tärkeä toiminto, joka vaatii yksityiskohtaista harkintaa ja suunnittelua. Meillä on ratkaisuja eri toimintomallien kuljetusta koskeviin kysymyksiin.

Tuuletus. Tuuletusjärjestelmän on puhallettava kaivokseen riittävä ilmanvirtaus kustannustehokkaasti ja paikallisten määräysten mukaisesti. Suunnitteluryhmämme voi laatia kyseiset ratkaisut yhteistyössä asiantuntevan teknisen ryhmän kanssa.

Louhintapalvelut. Osana suunnitteluprosessia suunnittelijamme hahmottelevat ja arvioivat veden-, sähkön- ja paineilmanjakelun vaatimuksia ja verkotusta sekä maanpinnan infrastruktuuria, vedenpoistojärjestelmiä ja huoltotoimia.

Työvoima. Suunnitteluryhmämme tavanomainen panos teknisissä tutkimuksissa on antaa lisätietoja valmistelevista töistä ja toiminnasta, valvonta- ja hallintarakenteista, työvoiman ja osaamisen saatavuudesta, valinnoista, rekrytoinnista ja koulutuksesta, palkkatasoista, lisäeduista ja työsuhteen ehdoista.

Pääoma- ja käyttökustannukset. Kaivostekniset tutkimukset vaativat toiminnan mukaisten pääoma- ja käyttökustannusten arviointia. Selvitämme käyttökustannukset sisäisesti kehitettyjen ohjelmistotyökalujen avulla siten, että vertaamme perusoletuksia muihin samankaltaisiin toimintoihin. Pääomakustannukset pohjautuvat tavallisesti laitteistoista saatuihin tarjouksiin tai ne muodostetaan työvaiheiden tarkalla aikataulutuksella.

Rahoituksen mallitus. SRKtuottaa teknisiä tutkimuksia varten kaivoksen koko iän kattavia LoM-suunnitelmia (Life of Mine eli LoM), joihin sisältyy rahoituksen mallitus, jotta voidaan arvioida pääomakustannuksia, käyttökustannuksia, tuotantoprofiileja, prosessien talteenottoa, hyödykkeiden hintoja, rojalteja, veroja ja arvonalentumista ja lopulta laskea hankkeen taloudelliset nettonykyarvoindikaattorit (Net Present Value eli NPV) sekä sisäisen koron indikaattorit (Internal Rate of Return eli IRR) myöhempää analysointia varten.

Kokemus

Referenssiluettelomme todistaa meillä olevan vahvaa näyttöä kaivosten suunnittelututkimusten loppuunsaattamisesta. Tuoreimmat referenssiprojektit:

Sindesar Khurdin kaivos, Intia. Laadimme kannattavuusselvityksen tasoisen maanalaisen kaivoksen laajentamissuunnitelman, jossa tuotannon on määrä kasvaa 0,3 miljoonasta kahteen (2) miljoonaan tonniin vuodessa. Toimeksianto sisälsi perustelut uudelle vinoajotunnelille, tuotantokuilulle, prosessilaitokselle ja paste-täyttölaitokselle.

Khetrin kuparikaivoskompleksi, Intia. Saatoimme päätökseen Khetrin kaivoksen korvaavan kivikuilujärjestelmän detaljisuunnittelun, koska olemassa oleva järjestelmä ei ollut toimiva. Suunnittelimme layoutit Kolihanin kaivokselle kolmea uutta malmikerrostumaa varten.

Bibianin kultakaivos, Ghana. Saatoimme päätökseen kaivoksen koko iän kattavan LoM-suunnitelman, joka sisälsi uusien vinoajoteiden ja tasojen, louhoksen, infrastruktuurin, tuuletuksen, tuotannon aikataulutuksen ja kustannusten suunnittelun.

Aguas Teñidas, Espanja. Saatoimme päätökseen maanalaisen kaivoksen detaljisuunnitelman osana tämän hankkeen kannattavuusselvitystä. Hankkeessa hyödynnettiin paste-täyttöä, sillä tavoitteena oli maksimoida malmion talteenotto ja pienentää jätehiekan peittoaluetta maanpinnalla.

Voskhodin kromiprojekti, Kazakstan. Saatoimme päätökseen maanalaisen kaivoksen detaljisuunnitelman osana kannattavuusselvitystä, joka on rahoituslaitostason standardien mukainen. Voskhodin kaivos on Kazakstanin ensimmäinen kaivos, johon on sisäänkäynti vain vinoajotunnelin kautta ilman tuotantokuilusuunnitelmaa. Hankkeen haasteisiin kuului esimerkiksi se, miten kaivoksen lämmitys talvella pitäisi hoitaa. Ympäristön lämpötila voi olla -30˚C.

Aihepiirin muut palvelut

SRK Sweden