Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Maanalaisen kaivoksen geotekniikka

Kaivoksen geoteknisten suunnitelmakriteerien päättely on ratkaisevan tärkeä perusnäkökohta maanalaisten kaivoshankkeiden kehittämisessä ja kaivoksen toiminnassa. Rakentamisen ja toiminnan onnistumisen edellytyksenä on sellaisten maanalaisten lujitusmenetelmien suunnittelu ja toteutus että ne soveltuvat kallioperäolosuhteisiin ja kaivausgeometriaan. Oikein suunniteltu kaivos mahdollistaa malmin talteenoton maksimoinnin ja vähentää raakkulaimennusta. Tueksi tarvitaan suuren mittakaavan pääomasijoitus maanrakennustöitä varten, jotta kaivoslaitteistot tiloineen voivat toimia niille suunnitellun ajan. Tueksi voidaan tarvita myös lisärakentamista tilapäistä louhintaa ja kuljetuksia varten alueilla, joilla kaivostoiminta synnyttää suuria jännitystiloja.

Toimintatapa

Soveltuva louhintamenetelmä valitaan malmion geometrian ja esiintymäalueen kallioperän määrittelyn, jalka- ja kattopuolen kalliomassojen perusteella. Laadimme valitulle louhintamenetelmälle yksityiskohtaiset kaivosmalliparametrit, kuten louhosten jänneväli ja pilarien koko, louhoksen tukeminen ja louhinnan jaksottaminen. Lisäksi laadimme arviot louhintakelpoisuudesta, kallion rikkonaisuudesta ja laimentavaa vaikutusta aiheuttavasta aineksesta käyttämällä erilaisia kokemusperäisiä ja analyyttisiä tekniikoita, joita ovat mm.

 • Geoteknisten olosuhteiden perusteellinen arviointi louhinta-alueen läheisyydessä. Arviota tukevat vieressä mahdollisesti sijaitsevan maanalaisen rakennelman geotekninen kartoitus, malminetsinnän geotekninen loki tai geotekninen kairaussydän.
 • Kallioperän luokitustutkimukset, jotka suoritetaan käyttämällä Bartonin Q‑menetelmää, Bieniawskin RMR-menetelmää tai Laubscherin mining rock mass rating -menetelmää, sen mukaan, mikä näistä on tarkoitukseen sopivin.
 • Kallioon kohdistuvan kuormituksen ja potentiaalisten epästabiilisuusmekanismien määrittely kallioblokin kinemaattisista arvioista, numeerisista jännitysanalyyseista ja dynaamisista tekijöistä.
 • Kallion/tukemismenetelmän yhteisvaikutuksen analysointi, jossa otetaan huomioon sekä kallion lujittamisen että betonin/ruiskubetonin käytön tarve. Analysointi suoritetaan käyttämällä numeerisia elementtimenetelmiä.

Palvelut

 • Oletettujen maaperä- ja kuormitusolosuhteiden sekä alueellisten ja paikallisten tuentamenetelmien määrittely.
 • Tarkoituksenmukaisimman tukemisjärjestelmän teknisen suunnitelman laatiminen, jonka perusteella maanalainen kaivos pysyy stabiilina koko sen oletetun käyttöiän kaikissa ennakoiduissa kuormitusolosuhteissa.
 • Maan alla työskentelevien turvallisuuden parantamista ja ylimääräisen tukemistyön eliminointia koskeva suunnittelu kustannusten alentamiseksi.
 • Maanalaisten tarkkailujärjestelmien, esim. CAVE-valvontaohjelman, kalliojännitystilojen seurannan, louhinta-alueita tarkkailevien mittareiden ja seismisten monitorien käyttöönoton suunnittelu.
 • Fragmentaatioarvion laatiminen.

Kokemus

SRK:n insinööreillä on kansainvälistä kokemusta lukuisten erilaisten mineraaliesiintymien geoteknisten tietojen keruussa ja arvioinnissa ja he ovat tunnettuja kallioperäluokittelun asiantuntijoita. Alan ammattilaisina autamme asiakkaitamme geoteknisten olosuhteiden tulkitsemisessa, potentiaalisten kallioperäkuormitusten arvioinnissa ja maanalaisten kaivosten stabiilisuuden analysoinnissa.

Monipuolinen ja laaja kansainvälinen projekti- ja operatiivinen kokemus monenlaisissa kaivosympäristöissä varmistaa henkilöstömme asiantuntemuksen.

Palvelut

 • Geoteknisten tutkimus-, poraus- ja laboratoriokoeohjelmien suunnittelu ja hallinta.
 • Kairaussydänlokien laatiminen, geologinen ja geotekninen kartoitus ja kallioperän karakterisointi.
 • Rakenteellinen tulkinta ja analyysien laatiminen.
 • Louhintamenetelmän valinta ja louhinnan jaksottaminen.
 • Maanalaisen kaivoksen stabiiliusanalyysi ja jännitysten mallintaminen.
 • Kaivosmallin geoteknisten kriteerien kehittäminen ja maanalaisen tukijärjestelmän suunnittelu.
 • Maanalaisten valvontajärjestelmien suunnittelu.
SRK Sweden