Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivosveden käsittely

Vesi on tärkeä näkökohta kaikkien kaivosten ja louhosten kehityksen ja toiminnan aikana. Kaikki kaivokset tarvitsevat vettä ja lisäksi vesi voi vaikuttaa kaivostoimintaan tai käänteisesti kaivostoiminta voi vaikutta luonnolliseen vesiympäristöön. Nämä seikat ovat läheisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. SRK:n lähestymistapa vesien hallintaan kaivosympäristössä on kokonaisvaltainen. Tarkastelemme veden vaikutusta kaivoksen eri osa-alueisiin, kuten vedenpoistojärjestelmiin, vedensaantiin, kaivospaikan viemäröintiin, prosessitoimintaan ja rikastehiekan poistamiseen.

Kuivilla alueilla keskitämme huomion jätteen minimoimiseen ja veden uudelleenkäytön maksimointiin. Sateisemmilla alueilla keskitytään ehkä sadeveden taltioimiseen, niin että voidaan ylläpitää nollatason päästöperiaatetta, tai prosessiveden käsittelyyn kierrätysvedeksi.

Kokemus

SRK:lla on yli 20 vuoden kokemus kaivosveden käsittelyn kaikista osa-alueista, joita ovat mm.

 • veden poistaminen kaivoksesta
 • veden saanti kaivokseen
 • happaman kaivosvaluman arviointi ja kontrollointi
 • kaivospaikan viemäröinti ja sade- ja sulamisvesien hallinta
 • veden käsittely
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • lupien hankinta
 • maaperän kuivatus veden poisjuoksutuksella ja jokien kulkusuunnan muutokset
 • pohjaveden pinnankorkeuden palauttaminen.

Olemme hankkineet tämän kokemuksen kaivoksista ja louhoksilta eri puolilta maailmaa tehtävissä, jotka ovat vaihdelleet täydellisistä kannattavuustutkimuksista suunnittelun kautta rakennusvalvontaan, ja olemme laatineet teknisiä lausuntoja operatiivisista ongelmista.

Kokemuksemme kaikilla kaivostoiminnan osa-alueilla tarkoittaa sitä, että voimme kehittää integroidun kaivoksen vesihuoltostrategian, joka auttaa kaikkea vesien hallintaan liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa.

Toimintatapa

Kaivoksen vesien hallinta vaatii dynaamisen ja integroidun lähestymistavan koko kaivosalueella. Joissakin tapauksissa on harkittava yhteistoimintaa mahdollisesti vieressä sijaitsevan toimivan kaivoksen kanssa.

SRK:n toimintatavassa otetaan huomioon

 • veden vaikutus kaivoshankkeeseen
 • kaivostoiminnan vaikutus vesiympäristöön
 • kaivosalueen ja prosessilaitoksen vesitase kokonaisuutena.

Meillä on yhteistyökumppaneina mm. rakennusyhtiötä, joiden kanssa kehitämme ja arvioimme vesihuoltostrategioita, joiden avulla veden viemäröinti-, varastointi-, käsittely- ja poistojärjestelmät voidaan optimoida ja suunnitella niin, että ne integroituvat kaivossuunnitelmaan.

Pidämme tärkeänä turhien kulujen minimointia ja kustannusten optimointia ympäristölliset tavoitteet huomioiden, joissa lähtökohtana on puhtaiden ja kontaminoituneiden virtauksien erottaminen ja veden uudelleen käyttö, missä se on tarkoituksenmukaista. Tämä saavutetaan arvioimalla kaivoksen veden ja kontaminoituneen massan tasapaino, jota käytetään työkaluna arvioitaessa vesien hallintastrategian eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta ja kriittisiä alueita.

SRK Sweden