Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivostalous

Tekniset raportointi- ja tarkastelutoimeksiantomme vaativat usein hyödykkeiden hintojen ja makrotaloustieteellisten oletusten huomiointia. Esimerkiksi:

  • Tietoja tarvitaan teknisissä tutkimuksissa cutoff-arvon määrittelyä varten ja optimointianalyyseissä mineraalivaranto- ja malmivararaportointia varten.
  • Benchmark-vertailut ovat tarpeen analysoitaessa kustannuksia.
  • Rahoitusmallit (katso Palvelut) ovat tarpeen taloudellista kannattavuutta vertailevissa arvioinneissa.
  • Mineraalivarojen arvon määritykset (katso Palvelut) ovat tarpeen, kun laaditaan raportteja oman pääoman markkinoille tarkoitettuihin viranomaisasiakirjoihin.

Toimintatapa

Yllä mainittujen asiakirjojen laadinnan helpottamiseksi SRK on luonut historiatietokannan, joka sisältää päivä- ja kuukausikohtaiset karkeisuustiedot ja kattaa kansainväliset vertailuindikaattorit, esimerkiksi hyödykehinnat bulkkiraaka-aineille, perusmetalleille, jalometalleille, jalokiville, energiatuotteille ja teollisuusmineraaleille sekä makrotaloustieteelliset parametrit maakohtaisille kuluttajahintaindekseille ja vaihtokursseille. Lisäksi vertailemme neljännesvuosittain rahoitusanalyytikkojen kvartaali-, vuosi- ja pitkän aikavälin raaka-ainehintaoletuksia. Myöhemmin näitä vertaillaan reaalilukuina, jotta kullekin raportointijaksolle voidaan muodostaa mediaani. Näitä kutsutaan CMF-ennusteiksi (Consensus Market Forecast). CMF-ennuste sisältää erityisesti vuositason ennusteita, joiden pohjalta voidaan soveltuvin osin antaa pitkän aikavälin hintaoletuksia malmivaralausuntoja varten.

Tavoitteenamme on tuottaa yksinkertainen, itsenäinen benchmark-vertailu, joka mahdollistaa tekeillä olevaan toimeksiantoon liittyvien kysymysten objektiivisen vertailun. Tarkoituksena ei ole korvata yksityiskohtaista tarjonta/kysyntä/hinta-analyysiä, jonka normaalisti laativat arvostetut markkina-asiantuntijat ja jossa siten on tarvittu nimeltä mainittujen luottohenkilöiden panosta (esimerkiksi julkiset asiakirjat). SRK suosittelee nimeämään kyseiset markkina-asiantuntijat erikseen. Historiatietokantamme helpottaa maakohtaisten profiiliraporttien ja suhteellisten maakohtaisten tuotantopanosten vertailua globaaliin tuotantoon ja "luonnonvarojen" tilaan.

Kokemus

Esimerkkinä tämän alan kokemuksesta voidaan mainita lukuisat toimeksiannot, jotka ovat vaatineet työpanostamme julkisesti esillä oleviin asiakirjoihin. Olemme laatineet teknisiä raportteja, jotka on tarkoitettu oman pääoman markkinoiden asiakirjojen tukiaineistoksi. Luonnonvarasektorin toimijoista kootun laajan rekisterimme ansiosta voimme vertailla ja suhteuttaa markkinatrendejä pitkän aikavälin tärkeimmissä hintaoletuksissa, joista tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita malmivaralausuntoja tukevat oletukset. Lisäksi olemme tietyissä toimeksiannoissa olleet tekemisissä hyödykemarkkinoiden asiantuntijaenemmistön kanssa kustannuskäyrien benchmark-vertailua vaativien arvioiden laadinnassa. Asiantuntijoiden panos yhdessä luonnonvarasektorin tuntemuksen kanssa takaa, että ennusteita alusta lähtien verrataan sovittuihin kriteereihin ja siten kaikki selittämättömät, merkitykselliset poikkeamat sovituista kriteereistä voidaan tunnistaa nopeasti.

SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Toimintatapa Teknis-taloudellisen mallin (Technical Economic Model eli TEM) luominen on olennainen osa kaivostoiminnan kannattavuus- tai due diligence -selvityksiä ja mahdollistaa tuottoarvojen määrityksen. SRK:lla on asiantuntijaryhmä, joka on erikoistunut TEM-mallien tuottamiseen ja tarkasteluun. Osana hankkeen kannattavuuden karkeaa arviointia, esikannattavuusselvitystä tai lopullista kannattavuusselvitystä SRK kehittää täysin integroidun TEM-mallin hyödyntämällä alan asiantuntijoiden omalta...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Toimintatapa Mikäli tutkittavasta kohteesta saadut tiedot eivät riitä kassavirta-analyysimallin (Discounted Cashflow eli DCF) ja nettonykyarvoanalyysin (Net Present Value eli NPV) tuottamiseen, käytetään hankkeen arvon määrittelyssä vaihtoehtoista ajattelumallia. Palveluksessamme on ryhmä erittäin kokeneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneita arvioimaan hankkeita alkuvaiheesta keskivaiheeseen saakka. Normaalitapauksessa käymme tutustumassa sijaintipaikkaan ja tarkastelemme kaikkia hankkeesta saatavia...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Markkinat ja tuoteryhmät Tekniset raportointi- ja tarkastelutoimeksiantomme vaativat usein hyödykkeiden hintojen ja makrotaloustieteellisten oletusten huomiointia. Esimerkiksi: Tietoja tarvitaan teknisissä tutkimuksissa cutoff-arvon määrittelyä varten ja optimointianalyyseissä mineraalivaranto- ja malmivararaportointia varten. Benchmark-vertailut ovat tarpeen arvioitaessa kustannuksia. Rahoitusmallit ovat tarpeen taloudellista kannattavuutta vertailevissa arvioinneissa. Mineraalivarojen arvon määritykset ovat tarpeen, kun laaditaan raportteja oman...

Aihepiirin muut palvelut

SRK Sweden