Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivoksen vedenpoisto ja vesien hallinta

Vedenpoisto ja vesien hallinta ovat keskeisiä kysymyksiä monissa kaivoksissa ja avolouhoksissa. SRK:n lähestymistapa vesien hallintaan on suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen. Tavoitteenamme on yhdistää kaivosten yleinen kehittämisstrategia, toiminnalliset vaatimukset ja ympäristönäkökohdat.

Kaivostyön kustannuksia voidaan säästää tehokkailla vedenpoisto- ja vedenhallintastrategioilla pitämällä riskit hallinnassa ja minimoimalla epävarmuustekijät.

Palvelut

  • kaivosveden poisto ja hydraulisen paineen poisto seinämän stabiliteetin hallintaa varten
  • kaivosveden saanti sekä siihen liittyvä veden käyttö
  • kaivosvesitase
  • happaman valuman karakterisointi, ennustaminen ja hallinta
  • pintaveden hallinta, johon sisältyy työmaaveden poisto, joen kulkusuunnan muutokset sekä sade- ja sulamisvesien hallinta
  • vesikemia ja vedenpuhdistus (aktiiviset ja passiiviset järjestelmät)
  • rikastushiekka-alueen pohjaveden arviointi
  • ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusviivatutkimukset
  • lupien hakeminen
  • kaivoksen toiminnan päättyminen, pohjaveden korkeuden palautuminen ja alueen kunnostus.

Toimintatapa

SRK:n toimintamallina vedenpoiston ja kaivosveden hallinnan tehostamisessa on toteuttaa suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista menettelyä kaivoksen koko elinkaaren ajan ja toimia läheisessä yhteistyössä kaivossuunnittelu-, prosessi- ja geoteknisen alan insinöörien kanssa. On ensiarvoisen tärkeää kehittää malli, joka auttaa ymmärtämään pinta- ja pohjaveden ympäristöä ja dynamiikkaa.

Malli luodaan yhdistämällä kenttätietoja, tarkastelemalla alustavia asiakirjoja ja tulkitsemalla tiettyjen testausohjelmien tietoja. Ennakoivassa mallinnuksessa käytetään erilaisia analyyttisiä ja numeerisia apuvälineitä. Se mahdollistaa kaivosveden hallintajärjestelmän suunnitelmallisen optimoinnin.

Kokemus

SRK:lla on pitkä ja laaja-alainen kokemus vedenpoistosta ja kaivosveden hallinnasta. Yhtiön osaaminen on pantu merkille ja tunnustusta on tullut kaivosteollisuuspiireissä maailmanlaajuisesti. Maineemme kulmakiviä ovat innovatiiviset, käytännönläheiset neuvot, jotka perustuvat äänitieteen ja -tekniikan käyttöön.

Asiantuntijaryhmämme käsittää hydrogeologeja, hydrologeja, pinta- ja pohjaveden mallintajia, geokemistejä ja ympäristötiedemiehiä, joiden tukena on kaivos- ja prosessi-insinöörejä. Asiantuntemuksen lisäksi käytössämme on huipputason ohjelmistotyökaluja, joilla mallinnetaan pohjaveden virtausta, pintaveden hydrologiaa, epäpuhtauksien kulkeutumista, kaivosvesitasearvioita ja happaman valuman ennusteita ja vaikutuksia.

SRK Sweden