Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Ennustava mallinnus ja riskien kartoitus

Kaivoksen sijaintipaikan vedenlaadun arviointi on avainosatekijä kaivossuunnittelun parhaissa käytännöissä. SRK voi auttaa tämän prosessin kaikissa vaiheissa veden laadun ennustavasta mallintamisesta ehdotuksiin käsittelyvaihtoehdoista ja -kokeiluista. Kaivoksen vedenlaadun ja siihen liittyvien riskien oikea arviointi on oleellista, jotta voidaan rajoittaa liikarakentamiseen tai yllättävään saastumiseen liittyvät kustannukset.

Palvelut

  • Kaivoksen sijaintipaikan vedenlaadun ennustava mallinnus, johon kuuluu sivukiven, rikastushiekan ja kaivosaltaan geokemia.
  • Sekä passiivisten että aktiivisten kaivosveden käsittelyvaihtoehtojen numeerinen mallinnus.
  • Mallinnus vaarallisten aineiden kuljetuksista loppusijoituspaikkaan (fate transport) (esim. uraani) ja arvio saastuttavan vaikutuksen vähenemisestä (esim. syanidi ja arsenikki).
  • Prosessin geokemiallinen mallinnus.
  • Riskien kartoitus geokemiallisen arvion perusteella.

Menettelytapa

  • Konseptuaalisen mallin rakentaminen parhaista saatavilla olevista geologis-meteorologisista, hydrogeologisista, veden laadun ja hylkykiven geokemiallisista määritystiedoista.
  • Numeerisen mallin rakentaminen konseptuaalisen mallin pohjalta joko PhreeqC- tai Geochemist Workbench ‑ohjelmalla.
  • Herkimpien muuttujien tunnistaminen useita mallisimulaatioita (tai herkkyyksiä) käyttämällä.
  • Seulontatason ekologisten riskien arviointi (Screening Level Ecological Risk Assessment – SLERA) mallin tulosten pohjalta.

Kokemus

SRK:lla on geokemistiryhmä, jonka jäsenet ovat arvostettuja sekä liike-elämässä että akateemisissa piireissä. Olemme laatineet lukuisia kaivospaikkojen SLERA-tyyppisiä vedenlaatuennusteita ja -arvioita, arvioita uraanikuljetuksista, syanidin ja arsenikin vähenemisestä sekä passiivisista ja aktiivisista kaivosveden käsittelyjärjestelmistä. Monissa tapauksissa arvioiden on pitänyt läpäistä ympäristöviranomaisten tiukat tarkastukset.

SRK Sweden