Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Due Diligence -selvitykset

Markkinat ja tuotevalikoimat

Due diligence -selvityspalvelujen tarkoituksena on toimittaa luonnonvaroja hyödyntävälle kaivossektorille joukko räätälöityjä tuotteita, joissa keskeistä on vastata (julkisten ja yksityisten) yritysten, yksilöiden ja oman ja velkapääoman strukturoitujen markkinoiden vaatimuksiin. Tarkastusten ja riskien hallinta on nykyään yhä tärkeämpää. SRK:n päätuotteet eli tekniset raportit on kehitetty vastaamaan näihin haasteisiin. Raporttejamme on julkaistu seuraavissa kohteissa:

 • Velkapääomamarkkinat: riippumattomaksi suunnittelijaksi nimettynä SRK tarjoaa alla mainittuja hankerahoitukseen liittyviä palveluja sellaisen päärahoituslaitoksen puolesta, joka toimii usean sijoittajan ja rahoittajan edustajana:
  • Alustavan rahoituksen tekniset due diligence -selvitykset ja ns. riippumattoman suunnittelijan raportit.
  • (Biofyysisten ja sosiaalisten) ympäristövaatimusten täyttymisen arvioinnit, mukaan luettuna ns. päiväntasaajan periaatteet (Equator Principles), Maailmanpankin suositukset ja Maailmanpankin yritysrahoituslaitoksen eli IFC:n toimintastandardit.
  • Toimintaedellytysten kehittäminen, mukaan luettuna avustaminen silloin, kun määritellään toimintaa edeltäviä ja toiminnan jälkeisiä edellytyksiä, malmivarojen tail ratio -suhdelukuja ja muita teknistaloudellisia toimintakriteereitä.
  • Tekninen työpanos luottovaliokunnan hyväksyttäviksi toimitettaviin hakemuksiin.
  • Rakennustoimien tiivis seuranta ennen lainoituksen hyväksymistä ja lainojen hyväksynnän jälkeen rakennustöiden päättymisestä, toimintojen käyttöönotosta ja tuotannonlisäyksestä nimelliskapasiteetin saavuttamiseen saakka.
  • Tekninen sertifiointi koneellisten ja tuotannollisten toimenpiteiden sekä kustannuslaskennan loppuunsaattamista varten.
  • Kvartaalitason arviointipalvelut lainakauden aikana.
 • Oman pääoman markkinat: autamme rahoituslaitosten ja rahoittajien puolesta ns. riippumattomaksi päteväksi henkilöksi nimettynä kansainvälisten pörssien vaatimien viranomaisasiakirjojen laadinnassa ja tarjoamme seuraavia palveluja:
  • Pätevien henkilöiden raportit, jotka liitetään osakeanti- ja tarjousesitteisiin, sijoitusmuistioihin ja private placement -muistioihin.
  • TTeknisenä neuvonantajana toimiminen yksityistämisohjelmissa, omaisuuden myynnissä ja ostoissa, mukaan luettuna tiedotteet ja teknisten tietojen strukturointi ja hallinta.
  • Mineraalivarantojen ja malmivarojen vaatimusten täyttymiseen liittyvät kannanotot, jotka liitetään lehdistötiedotteisiin ja vuosikertomuksiin.
  • Mineraalivarojen arvioinnit hankkeen kaikissa kehitysvaiheissa malminetsinnästä kannattavuusselvityksen kautta varsinaiseen toimintaan saakka.

Toimintatapa

Systemaattisen due diligence -selvityksemme tavoitteena on turvata "asianmukaisten tutkimusten saatavuus tekeillä olevien päätösten pohjaksi". Selvityksen tekemiseen tarvitaan monilta eri aloilta kokemusta hankkinut ryhmä, joka arvioi mineraalivarojen saatavuutta kaivoksen kehityksen kaikissa vaiheissa. Meillä on Isossa-Britanniassa yli 100 teknistä henkilöä, joilla on omakohtaista kokemusta rahoitusmarkkinoiden palveluksesta. Palvelujemme maantieteellistä saatavuutta parantaa entisestään mahdollisuus tehdä yhteistyötä SRK-konsernin konsultti- ja partneriverkoston kautta. Verkoston jäseniä toimii kuudessa maanosassa 38 eri toimistossa. Teknisillä ryhmillämme on valmiudet laatia toimialakohtaisia arviointeja seuraavilta avainalueilta:

 • geologia
 • mineraali- ja malmivarat
 • kaivostekniikka
 • geotekninen suunnittelu
 • hydrogeologia/hydrologia
 • mineraalin/metallurginen käsittely
 • rikastushiekan läjitys/liejun kerrostuminen
 • raffinointi ja sulatus
 • infrastruktuuri ja päähankkeet
 • henkilöstöhallinto
 • työsuojelu ja -turvallisuus
 • toiminta- ja pääomakustannukset
 • suunnittelu, hankinta ja rakennustöiden johtaminen
 • ympäristövaatimukset (sosiaaliset ja biofysikaaliset)
 • mineraalitalous

Asiantuntijan työpanos on tarjolla myös kansainvälisen partneriverkostomme kautta, mikä laajentaa kokemuspohjaamme ja edesauttaa palvelujen globaalia saatavuutta. Pyynnöstä otamme vastaan myös laajuudeltaan rajatumpia toimeksiantoja, joissa meidän on tarkoitus toimittaa vain ennalta määrättyjen alojen asiantuntemusta tai alihankintapalveluja kolmansille osapuolille.

Nykyinen globaalisti integroitunut markkinatalous painottaa erityisesti luottamuksellisuuden ja asioiden salassapidon merkitystä. Hoidamme toimeksiannot luottamuksella ja selvitämme ongelmatilanteet SRK:n konsernin luotettavan globaalin verkoston kautta.

Kokemus

Oman ja velkapääoman markkinoilla yhtiömme tunnetaan riippumattomana konsulttiyhtiönä, jolla on kokemusta kyseisen alan toimeksiannoista. Tästä esimerkkinä voidaan mainita joukko toimeksiantoja, jotka kattavat laajan maantieteellisen alueen ja suurimman osan joko spot- tai sopimushinnoilla kaupatuista raaka-aineista. Näiden toimeksiantojen hoidossa tarvitaan seuraavanlaista osaamista:

 • On laadittava monenlaisia riippumattoman suunnittelijan raportteja hankkeen syndikoidun eli useita lainoittajia vaativan rahoitusjärjestelyn takia velkapääomamarkkinoille erityisesti Euroopan, Etelä-Afrikan, Pohjois-Amerikan, Australaasian ja Aasian rahoituskeskusten osalta.
 • On julkaistava erilaisia teknisiä raportteja seuraavien tueksi: listautumisannit (initial public offerings eli IPO) ja toissijaiset listaukset kansainvälisissä pörsseissä sekä private placement -muistiot ja sijoitusmuistiot akkreditoituja sijoittajia ja kvalifioituja institutionaalisia ostajia varten.
 • On tarjottava teknisiä neuvontapalveluja, joiden tavoitteena on helpottaa yksityistämisohjelmia kansallisten ja paikallisten hallintoviranomaisten puolesta sekä Maailmanpankin ja Maailmanpankin yritysrahoituslaitoksen, IFC:n, kaltaisten kansainvälisten instituutioiden puolesta.
 • On pidettävä yllä kiinteitä asiakassuhteita seuraavien kanssa:
  • Kaivos- ja metallialalla toimivat yhtiöt, jotka hyödyntävät yksityisiä ja julkisia luonnonvaroja, harjoittavat raaka-ainekauppaa, huolehtivat jälkiprosessoinnista tai ovat vertikaalisesti integroituneita.
  • Johtavat rahoituslaitokset, raportoivat tilintarkastajat ja lainopilliset neuvonantajat kansainvälisissä rahoituskeskuksissa.
  • Kansallista ja kansainvälistä kehitystä rahoittavat instituutiot ja vientiluottolaitokset.
 • On laadittava Due diligence -selvityksiä, joihin sisältyy mm. seuraavia toimeksiantoja: julkisten tietojen pohjalta tehtyjen korkeatasoisten asiakirjojen alustavia tarkasteluja, paikan päällä tehtäviä tutkimuksia ja teknisten ja sopimusperusteisten asiakirjojen validointia/vahvistamista. Nämä tehtävät liittyvät tavallisesti kannattavuusselvityksiin, jotka laaditaan rahoituslaitosstandardien mukaisesti.
 • On ymmärrettävä, että oman tai velkapääoman käyttöön liittyvät rahoituspäätökset ovat riippuvaisia teknisten tietojen saannista.
SRK Sweden