Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Arvojen tekninen määritys

Toimintatapa

Mikäli tutkittavasta kohteesta saadut tiedot eivät riitä kassavirta-analyysimallin (Discounted Cashflow eli DCF) ja nettonykyarvoanalyysin (Net Present Value eli NPV) tuottamiseen, käytetään hankkeen arvon määrittelyssä vaihtoehtoista ajattelumallia. Palveluksessamme on ryhmä erittäin kokeneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneita arvioimaan hankkeita alkuvaiheesta keskivaiheeseen saakka.

Normaalitapauksessa käymme tutustumassa sijaintipaikkaan ja tarkastelemme kaikkia hankkeesta saatavia nyky- ja historiatietoja. Lisäksi hyödynnämme raaka-aineista saatuja kokemuksia, sijaintitietoja ja kyseisen hankkeen sijaintipaikan lähellä olevien muiden hankkeiden tietoja, jotta voimme määritellä käyvän arvon tai, vielä yleisemmin, käyvän arvon vaihteluvälin. Käytämme tutkittavan kohteen luokitteluvaiheesta riippuen erilaisia menetelmiä, jotka kuuluvat karkeasti arvioiden seuraaviin ryhmiin: kustannusarvo-, kauppa-arvo- ja tuottoarvomenetelmät (katso Teknis-taloudellinen mallinnus; palvelut).

Käytämme yllä mainittujen menetelmien yhdistelmää sekä hyödynnämme kokemusta ja käytössämme olevia tietokantoja, joten meillä on hyvät valmiudet määritellä melkein minkä tahansa raaka-aineen käypä arvo missä tahansa luokitusvaiheessa.

Saamme säännöllisesti toimeksiantoja malminetsintä- ja kaivosyhtiöiltä, jotka haluavat riippumattoman arvion yrityksestä kokonaisuutena, yksilöstä, ryhmästä, yrityksen omistamasta omaisuudesta tai sellaisesta omaisuudesta, jonka omistus kiinnostaa yritystä. Saatuja arvotuksia on eri tavoin käytetty tukemaan päätöksentekoa, kun on kyse esimerkiksi pörssiin listautumisesta, pääoman lisäyksistä, yritysfuusioista ja yritysostoista tai yhteisyrityksistä.

Palvelut

  • Varojen, kiinteistöjen tai hankkeiden arvon määritys seuraavissa omistajuustapauksissa: 1) sijaintipaikalla ei ole etsintähistoriaa; 2) sijaintipaikassa on todistettavasti mineraaleja, mutta tutkimustietoa on niukasti; 3) sijaintipaikka on tutkittu tarkasti ja sen mineraalivarannot on määritelty, mutta esiselvitystä tai lopullista kannattavuusselvitystä ei ole vielä tehty.
  • Teknis-taloudellisen mallinnuksen erillisessä palveluosiossa selostetaan varojen arviointia myöhemmissä luokitusvaiheissa ja silloin, kun kassavirtamalli voidaan kehittää.
  • SRK:lla ei ole pääomaintressejä tutkittavissa kohteissa, kaivosyhtiöissä tai esiintymissä, mikä takaa riippumattoman aseman kulloinkin meneillään olevissa tehtävissä.
SRK Sweden